Vedtægter

Vedtægter for foreningen Betlehems Venner - venskabsforeningen for den grundtvigske højskole

§1 • Foreningens navn er Betlehems Venner - foreningen for den grundtvigske højskole.

§2 • Foreningens formål er at informere om Det Internationale Center, højskolen i Betlehem og den lutherske menighed, medvirke til udveksling mellem Danmark og Betlehem, fremme mellemfolkelig forståelse og medvirke til formidling af alternative rejser til Palæstina.

§3 • Medlem af foreningen er enhver, der har indbetalt det årlige kontingent.

§4 • Medlemmerne vælger hvert år på generalforsamlingen bestyrelsen. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Hvert andet år vælges 3 medlemmer og hvert andet år vælges 3 medlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. Desuden vælges en revisor og en revisorsuppleant. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§5 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og kan nedsætte diverse udvalg.

§6 • Bestyrelsen handler på vegne af foreningen og fastsætter kontingentets størrelse.

§7 • Den årlige generalforsamling afholdes i februar med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  6. Valg af revisor for 2 år samt suppleant
  7. Eventuel

§8 • Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt for medlemmerne eller ved annoncering i medlemsblad mindst 14 dage forinden.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden.
Ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afgørelse træffes ved almindeligt flertal.

§9 • Ved vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer herfor, eller at der ved en ny generalforsamling, som afholdes tidligst 3 uger senere og senest 5 uger efter den foregående, er flertal for det fremsatte forslag.

§10 •  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis formanden, et flertal i bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer skriftligt begærer det.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling.

§11 • Ved opløsning af foreningen tilfalder likvide midler m.v. Det Internationale Center i Betlehem.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Haderslev den 25. februar 2003.